Personal data protection Place holder

Personvern (norwegian bokmål), Personvern (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:17
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/personvern
Label
Personal data protection
English

Personvern
Norwegian bokmål

Personvern
Norwegian nynorsk

Not used label
Kredittopplysningar
Norwegian nynorsk

Kredittopplysninger
Norwegian bokmål

Overvaking
Norwegian nynorsk

Overvåking
Norwegian bokmål

Overvåkning
Norwegian bokmål

Persondata
Norwegian bokmål

Persondata
Norwegian nynorsk

Personregister
Norwegian nynorsk

Personregister
Norwegian bokmål

Tausheitserklæring
Norwegian nynorsk

Tausheitserklæring
Norwegian bokmål

Taushetserklæring
Norwegian bokmål

Taushetsplikt
Norwegian bokmål

Teielovnad
Norwegian nynorsk

Teieplikt
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Personopplysningsloven inneholder rettigheter om personlige opplysninger. Det er ikke lov til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan brukes. Virksomheter skal sikre opplysningene.
Norwegian bokmål

Personopplysningslova inneheld rettar om opplysninar om ein sjølv. Det er ikkje høve til å bruke informasjon om den einskilde utan at det vert gjeve samtykke til at opplysningane kan nyttast. Verksemder skal sikra opplysningane.
Norwegian nynorsk