digitalt bevarande [sv]

Other languages: digitalt bevarande (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:18:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/89ea64be-1066-47b2-bcfd-c3fb1348a49f | RDF/XML | JSON-LD
Label
digitalt bevarande
Swedish

Definition
det att digital information för framtiden hålls tekniskt åtkomlig och förståelig med beaktande av dess autenticitet och dataintegritet
Swedish

Notation
Teknisk åtkomlighet och förståelse i definitionen pekar på att bevarandet sker för att information ska kunna användas i framtiden. Viktigt är att informationen bevaras tillsammans med relevanta metadata. Långsiktigt är migrering, konvertering och emulering viktiga metoder. Gällande förståelsen är det av betydelse att identifiera tänkt målgrupp, särskilt vad gäller tidsperspektivet, och tillföra tillräckliga metadata för att stödja målgruppens möjligheter att förstå. Jämför med exempelvis System för bevarande – RA-FS 2009:1. Författningen ställer krav på strategi, planering och åtgärder för att bevara elektroniska handlingar.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams ordlista
Swedish
-Text
Riksarkivet, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) RA-FS 2009:1
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT)
Swedish