Celsius, Anders (1701 - 1744) [sv]

Celsius, Anders (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Anders Celsius is perhaps best known for his Celsius temperature scale, which is used in thermometers throughout the world and for establishing Sweden´s first astronomical observatory in Uppsala in 1741.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/11/2019 15:31:25
06/08/2022 06:24:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/88502c10-01cf-4257-b1cd-d961fc49a71b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Celsius, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Celsius
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Anders Celsius is perhaps best known for his Celsius temperature scale, which is used in thermometers throughout the world and for establishing Sweden´s first astronomical observatory in Uppsala in 1741.
English

Anders Celsius var en begåvad svensk astronom. Han grundade Sveriges första astronomiska observatorium i Uppsala 1741. Anders Celsius är mest känd för Celsius-temperaturskalan som används i termometrar i hela världen.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1701

-Time
1701
Death
1744

-Time
1744
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Childhood
Anders was an astronomer and a scientist. He was born in 1701 in Uppsala, Sweden. His father, Nils, was also an astronomer and his mother, Gunilla, was the daughter of astronomer Anders Spole. Even his grandfather, Magnus Celsius, was a famous astronomer. Anders Celsius showed a great deal of talent at an early age; when he was twelve he managed to solve all of the mathematical problems in a university textbook.

Degrees Celsius
Nowadays, Celsius is best known for his 100 degree Celsius temperature scale, which is used throughout the world (apart from is the US, where the Fahrenheit scale is used). During the 18th century, the thermometer was widely used, mostly to measure the outdoor temperature. The temperature of a healthy person and the freezing point of water were the reference points used. Two physicians of that time, Daniel Gabriel Fahrenheit and René Antoine Ferchault de Réaumur, had also produced temperature scales. Fahrenheit used the normal body temperature as a reference, which he set at 96 degrees Fahrenheit. Réaumur used water´s freezing and boiling point as a reference, which were set at 0 and 80 degrees. All in all there were just over 30 different temperature scales at the start of the 18th century.

Anders Celsius used water´s freezing and boiling point at a specific air pressure as a reference. He took numerous measurements at various heights, as water boils at different temperatures depending on the air pressure. He then set 0 degrees as water´s boiling point, and 100 degrees as water´s freezing point. He presented his scale in 1742. When Anders Celsius died, his scale was reversed and the Celsius thermometer was born, with 0 degrees as the freezing point of water.

Celsius the scientist
Celsius became a professor in astronomy at Uppsala University at the age of 29. Two years later he travelled to Germany and then on to France and Italy. Anders Celsius worked with the most famous astronomers of that time. He made friends easily and gained new friends in every town.

One of Anders Celsius´ first publications was ‘Observations of the Aurora Borealis in Sweden´ in 1722, in which he described the effect that the northern lights had on the compass. In 1736, he took part in an expedition to Tornedalen, Sweden financed by the French Science Academy. The purpose was to test Isaac Newton´s theory that the earth was not entirely round, and that it was flat at the poles. The second expedition travelled to South America. It turned out that one degree of latitude (a certain angle distance from the equator) was longer in northern Sweden than in South America. Newton was right. But the long stay in Tornedalen and the harshness of the outdoor work in wintertime took its toll on Anders Celsius´ health and probably contributed to his untimely death of tuberculosis in 1744.

In addition to founding Sweden´s first astronomic observatory and recording many astronomical observations, he also made sure that Sweden converted from the Julian calendar to the more accurate Gregorian calendar.

English

Uppväxt
Anders Celsius var astronom och forskare. Han föddes 1701 i Uppsala. Hans far var astronomen Nils Celsius och hans mor, Gunilla Spole, var dotter till astronomen Anders Spole. Även hans farfar, Magnus Celsius, var en känd astronom och matematiker.
Anders Celsius visade tidigt att han var mycket begåvad. När han var tolv år lyckades han lösa alla matematiska problem i en lärobok som användes på universitetet.

Grad Celsius
Idag är Anders Celsius mest känd för den 100-gradiga Celsius-temperaturskalan, som används i hela världen (förutom i USA, där man använder Fahrenheit-skalan). Under 1700-talet använde man termometrar flitigt, men det fanns inga vedertagna graderingar. Det var mest temperaturen utomhus som mättes och man använde bland annat temperaturen hos en frisk människa, temperaturen i en djup källare och vattnets fryspunkt som referens.
Två av dåtidens fysiker, Daniel Gabriel Fahrenheit och René Antoine Ferchault de Réaumur, tog fram temperaturskalor. Fahrenheit hade normal kroppstemperatur som referens, som han satte till 96 grader Fahrenheit. Réaumur hade vattnets fryspunkt och kokpunkt som referens. Dessa sattes till 0 och 80 grader. Sammanlagt fanns det drygt 30 olika temperaturskalor i början av 1700-talet.
Anders Celsius tog vattnets frys- och kokpunkt vid ett visst lufttryck som referens. Han gjorde många mätningar på olika höjder, eftersom vattnet kokar vid olika temperaturer beroende på lufttrycket. Sedan satte han 0 grader som vattnets kokpunkt och 100 grader som vattnets fryspunkt. Han presenterade sin skala 1742. Efter Anders Celsius död vändes skalan och Celsius-termometern skapades, med 0 grader som vattnets fryspunkt. Enligt vissa var Carl von Linné en av de första som använde Celsius-termometern och föreslog att man skulle vända på skalan.

Celsius som forskare
Celsius blev professor i astronomi vid Uppsala universitet när han var 29 år gammal. Två år senare reste han till Tyskland och sedan vidare till Frankrike och Italien. Resan varade i flera år och Anders Celsius arbetade tillsammans med den tidens mest kända astronomer. Enligt många hade han väldigt lätt för att få kontakt med andra och fick nya vänner i varje stad.

En av Anders Celsius första publikationer var ”Iakttagelser över norrsken i Sverige” som kom ut 1733 och därhan beskrev hur norrskenet påverkade kompassen. 1736 följde han med på en expedition till Tornedalen, tillsammans med sex andra astronomer. Expeditionen finansierades av Franska vetenskapsakademin och meningen var att testa den kände vetenskapsmannen Isaac Newtons teori om att jorden inte var helt rund, utan tillplattad vid polerna. Den andra expeditionen åkte till Sydamerika. Det visade sig att en breddgrad (en viss punkts vinkelavstånd från ekvatorn) var längre i norra Sverige än i Sydamerika. Newtons teori stämde. Den långa vistelsen i Tornedalen och arbetet utomhus under vintern förstörde Anders Celsius hälsa och troligtvis bidrog till hans tidiga död i tuberkulos 1744.
Anders Celsius grundade Sveriges första astronomiska observatorium i Uppsala 1741 och gjorde många astronomiska observationer. Han såg även till att Sverige gick över från den julianska till den mer exakta gregorianska kalendern.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Hæger, Knut (1971). Att ta tempen. Dædalus (Stockholm). 1971
Swedish
-Text
Frängsmyr, Tore (1989). Gubben som gräver: människor och miljöer i vetenskapens värld. Stockholm: Författarförl. Fischer & Rye
Swedish
DigitaltMuseum
021036791210
-Id
021036791210
-System
DigitaltMuseum