Published
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/grb
Label
Grebo
English

grebo
French

Grebo-Sprache
German

Alternative label
Grebo
English

grebo
French

Grebo-Sprache
German

Code
grb