API properties: Concept

Core Properties

Generated Properties

 • caption (caption)
 • entity.fullCaption (entity.fullCaption)
 • specificType (specificType)
 • dataset.primaryLanguage (dataset.primaryLanguage)
 • related (related)
 • entity.list (entity.list)
 • coordinates (coordinates)
 • entity.longitude (entity.longitude)
 • entity.latitude (entity.latitude)
 • superconcept.begin (superconcept.begin)
 • superconcept.end (superconcept.end)

Core Search Properties

Entity

Concept (Concept)

entityType:Concept

Entity Properties

entity.dataset (Dataset)

entity.dataset:ENTITY_REFERENCE->Dataset UUID

entity.showIn (Show in dataset)

entity.showIn:ENTITY_REFERENCE->Dataset UUID

superconcept.status (Status)

superconcept.status:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.name (Name)

entity.name:TEXT

entity.alternativeName (Alternative name)

entity.alternativeName:TEXT

concept.variant (Form/Variant)

entity.name (Name)

concept.variant.entity.name:TEXT

concept.variant.form (Form)

concept.variant.concept.variant.form:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.dialectalDesignation (Dialectal/local label)

concept.dialectalDesignation.designation (Label)

concept.dialectalDesignation.concept.dialectalDesignation.designation:STRING

concept.dialectalDesignation.qualifier (Description)

concept.dialectalDesignation.concept.dialectalDesignation.qualifier:TEXT

concept.dialectalDesignation.type (Type)

concept.dialectalDesignation.concept.dialectalDesignation.type:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.hiddenName (Not recommended name)

entity.hiddenName:TEXT

superconcept.disambiguation (Disambiguation)

superconcept.disambiguation:TEXT

entity.description (Description)

entity.description:TEXT

superconcept.order (Sequence number)

superconcept.order:NUMBER

entity.code (Code)

entity.code:STRING

concept.definition (Definition)

concept.definition:TEXT

concept.scopeNote (Scope note)

concept.scopeNote:TEXT

concept.category (Category)

concept.category:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.isCollection (Collection concept)

concept.isCollection:BOOLEAN

concept.broader (Broader concept)

concept.broader:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.narrower (Narrower concept)

concept.narrower:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.related (Related concept)

concept.related:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.relatedHasPart (Has part)

concept.relatedHasPart:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.relatedIsPartOf (Is part of)

concept.relatedIsPartOf:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.internalExactMatch (Exact match (internal))

concept.internalExactMatch:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.internalCloseMatch (Close match (internal))

concept.internalCloseMatch:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.internalBroadMatch (Broad match (internal))

concept.internalBroadMatch:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.internalNarrowMatch (Narrow match (internal))

concept.internalNarrowMatch:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.internalRelatedMatch (Related match (internal))

concept.internalRelatedMatch:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.replaces (Replaces)

concept.replaces:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.replacedBy (Replaced by)

concept.replacedBy:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.follows (Previous in sequence)

concept.follows:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.followedBy (Next in sequence)

concept.followedBy:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.functionPreceededBy (Preceeded functionally by)

concept.functionPreceededBy:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

concept.functionSucceededBy (Succeeded functionally by)

concept.functionSucceededBy:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.sameAs (Same As)

entity.sameAs:URL

concept.typeMatch (Matching RDF type URI)

concept.typeMatch:URL

concept.exactMatch (Exact match)

concept.exactMatch:URL

concept.closeMatch (Close match)

concept.closeMatch:URL

concept.broadMatch (Broad match)

concept.broadMatch:URL

concept.narrowMatch (Narrow match)

concept.narrowMatch:URL

concept.relatedMatch (Related match)

concept.relatedMatch:URL

concept.seeAlso (See also (internal))

concept.seeAlso:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.sameAsUrl (Same As (URL))

entity.sameAsUrl:URL

superconcept.internalSameAs (Same as (internal))

superconcept.internalSameAs:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

superconcept.seeAlso (See also)

superconcept.seeAlso:URL

superconcept.replacedBy (Replaced by)

superconcept.replacedBy:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

superconcept.replaces (Replaces)

superconcept.replaces:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

superconcept.note (Note)

superconcept.note:TEXT

concept.example (Example)

concept.example:TEXT

concept.note (Notation)

concept.note:TEXT

entity.freeNote (Free Note)

note.heading (Heading)

entity.freeNote.note.heading:TEXT

note.text (Text)

entity.freeNote.note.text:TEXT

superconcept.internalNote (Internal note)

superconcept.internalNote:TEXT

entity.topic (Topic)

entity.topic:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

entity.semanticNote (Semantic Note)

semanticNote.heading (Heading)

entity.semanticNote.semanticNote.heading:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

semanticNote.valueRef (Value)

entity.semanticNote.semanticNote.valueRef:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

semanticNote.value (Value (text))

entity.semanticNote.semanticNote.value:TEXT

superconcept.reference (Reference)

superconcept.reference:TEXT

superconcept.webReference (Web reference)

webReference.url (URL)

superconcept.webReference.webReference.url:URL

webReference.linkText (Text)

superconcept.webReference.webReference.linkText:TEXT

entity.alternativeId (Alternative id)

alternativeId.id (Id)

entity.alternativeId.alternativeId.id:STRING

alternativeId.system (System)

entity.alternativeId.alternativeId.system:STRING

concept.icon (Icon)

concept.icon:URL

entity.version (Version)

entity.version:STRING

entity.editorialNote (Editorial note)

entity.editorialNote:TEXT

entity.historyNote (History note)

entity.historyNote:TEXT

entity.changeNote (Change note)

entity.changeNote:TEXT

superconcept.isPlaceHolder (Place holder)

superconcept.isPlaceHolder:BOOLEAN

superconcept.sourceUri (Source URI)

superconcept.sourceUri:URL

superconcept.sourceUrl (Source URL)

superconcept.sourceUrl:URL

superconcept.license (License)

superconcept.license:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

superconcept.attributionName (Attribution)

superconcept.attributionName:STRING

superconcept.attributionUrl (Attribution URL)

superconcept.attributionUrl:URL

superconcept.imageEntities (Images and image links)

image.imageLink (Image link)

superconcept.imageEntities.image.imageLink:URL

image.image (Or image (uploaded))

superconcept.imageEntities.image.image:BINARY

image.type (Image type)

superconcept.imageEntities.image.type:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.name (Name)

superconcept.imageEntities.entity.name:TEXT

image.source (Source)

superconcept.imageEntities.image.source:TEXT

image.sourceUrl (Web page)

superconcept.imageEntities.image.sourceUrl:URL

image.byline (Byline)

superconcept.imageEntities.image.byline:TEXT

superconcept.license (License)

superconcept.imageEntities.superconcept.license:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

image.hide (Hide)

superconcept.imageEntities.image.hide:BOOLEAN

image.primary (Primary)

superconcept.imageEntities.image.primary:BOOLEAN

Synthetic Search Properties

id (id)

id:ENTITY_REFERENCE->Entity UUID

entityType (entityType)

entityType:STRING

actualEntityType (actualEntityType)

actualEntityType:STRING

acl (acl)

acl:STRING

createdAt (createdAt)

createdAt:DATE

createdBy (createdBy)

createdBy:ENTITY_REFERENCE->User UUID

updatedAt (updatedAt)

updatedAt:DATE

updatedBy (updatedBy)

updatedBy:ENTITY_REFERENCE->User UUID

indexedAt (indexedAt)

indexedAt:DATE

text (text)

text:TEXT

nativeText_{lang}_t (nativeText_{lang}_t)

nativeText_{lang}_t:TEXT

compoundName (compoundName)

compoundName:TEXT

nativeCompoundName_{lang}_t (nativeCompoundName_{lang}_t)

nativeCompoundName_{lang}_t:TEXT

references (references)

references:ENTITY_REFERENCE->Superconcept UUID

detailedType (detailedType)

detailedType:ENTITY_REFERENCE->Concept UUID

entity.list (entity.list)

entity.list:ENTITY_REFERENCE->List UUID

entity.longitude (entity.longitude)

entity.longitude:NUMBER

entity.latitude (entity.latitude)

entity.latitude:NUMBER

year.max_l (year.max_l)

year.max_l:INTEGER

year.max_l (year.max_l)

year.max_l:INTEGER