Gjerstad, Einar (1897 - 1988) [sv]

Gjerstad, Einar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Einar Gjerstad, leader of the Swedish Cyprus Expedition.
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/05/2022 08:49:59
03/06/2023 04:27:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/764b205d-c89e-47b1-aac3-d4821587b3ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gjerstad, Einar
Swedish

First name
Einar
Swedish

Last name
Gjerstad
Swedish

Description
Einar Gjerstad, leader of the Swedish Cyprus Expedition.
English

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/10/1897

-Time
30/10/1897
Death
08/01/1988

-Time
08/01/1988
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Einar Gjerstad, leader of the Swedish Cyprus Expedition.

English

Erik Paul Einar Gjerstad, född 30 oktober 1897 i Örebro, död 8 januari 1988 i Lund, var en svensk arkeolog.
Einar Gjerstad var son till Erik A. Nilsson och Sofia Edblom. Einar tog namnet Gjerstad efter släktgården i Gjerstadlund. Han var gift med Vivi Gjerstad, f. Berglind, dotter till köpmannen Erik Berglind och Augusta Jarl.

Gjerstad studerade vid Uppsala universitet, där han avlade fil.kand. 1920, fil.mag. 1921, fil.lic. 1923, och doktorerade 1926 med en avhandling om Cyperns förhistoria. Samma år utsågs han till docent i klassisk fornkunskap och antikens historia.

1922 var han assistent vid utgrävningar i Asine under Axel W. Persson. Genom Perssons kontakter med Luke Z Pierides, svensk konsul på Cypern, fick Gjerstad möjlighet att åka till ön och företa undersökningar 1923–1924. Han färdades runt ön på cykel. Han genomförde utgrävningar på platser som daterades till stenåldern och bronsåldern. Resultaten publicerades i flera vetenskapliga artiklar och sedermera i avhandlingen Studies on Prehistoric Cyprus i vilken han klassificerade den cypriotiska keramiken enligt typologiska principer.

Året efter doktorsexamen, 1927, blev Gjerstad ledare för den Svenska Cypernexpeditionen, som verkade på Cypern till 1931. Den Svenska Cypernkommittén bildades med kronprins Gustaf (VI) Adolf som ordförande. Privata donatorer och senare statliga medel stod för expeditionens kostnader. Expeditionen avsåg att göra en komplett undersökning av Cyperns forntida kultur. Från högkvarteret i Nicosia fungerade Gjerstad som expeditionens ledare med övergripande ansvar, medan Erik Sjöqvist och Alfred Westholm ledde de flesta av utgrävningarna. Om något särskilt intressant påträffades reste Gjerstad till platsen. Einar Gjerstad utförde själv grävningar i Lapithos (Plakes) och Idalion (när Erik Sjöqvist blivit sjuk).

Gjerstad var expeditionens representant i den kommitté som delade upp fynden mellan Cypern och Sverige. Han beskrev expeditionens arbete och vardagsliv i en serie tidningsartiklar. Dessa utgjorde grundmaterialet för en populärvetenskaplig bok, Sekler och Dagar. Med Svenskarna på Cypern 1927–1931, som gavs ut 1933. Efter hemkomsten från Cypern 1931 påbörjades arbetet med den stora vetenskapliga publikationen The Swedish Cyprus Expedition.

1935 utsågs Gjerstad till direktor för Svenska Institutet i Rom, en post han innehade till 1940. I den befattningen var han tillika redaktör för den skriftserie som institutet utger, och blev sedermera ordförande för dess styrelse. Han lyckades finna medel för att utöka institutets vetenskapliga verksamhet och grundade föreningen Svenska Rominstitutets Vänner. Han spelade också en viktig roll för att institutet skulle få en ny tomt och byggnad.

Han blev 1939 professor vid Lunds universitet i klassisk fornkunskap och antikens historia, en lärostol han innehade till 1957. Därefter fick han en personlig professur i samma ämne vid samma institution. Han företog under dessa år ett flertal forskningsresor, bland annat till Palestina, Egypten, Syrien, och Grekland, samt företog utgrävningar av Forum Romanum 1939, 1949, 1953–1954 och av Forum Boarium 1959. Han blev emeritus 1972.

Under andra världskriget fungerade Gjerstad som delegat för Röda Korset i Grekland. 1948–1957 var han sekreterare i styrelsen för Svenska Institutet i Athen.

1972 närvarade Einar och Vivi Gjerstad vid ceremonin då Cyperns president, ärkebiskop Makarios III invigde ett monument över Cypernexpeditionen på den gamla utgrävningsplatsen i Vounipalatset. Gjerstad fick en gata i Larnaca uppkallad efter sig redan under sin livstid. Han samlade in pengar för behövande under kriget på Cypern 1974. Einar Gjerstad är gravsatt i minneslunden på Fredentorps begravningsplats.

Swedish

Carlotta-SMVK
3223029

-Id
3223029
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461294
-Id
021037461294
-System
DigitaltMuseum