Ålands Sjöfartsläroverk (Utbildningsinstitution) [sv]

Other languages: Ålands Sjöfartsläroverk (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Ålands Sjöfartsläroverk bedriver högskoleutbildning inom sjöfart i Mariehamn på Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 22:03:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6fd2d31e-b05a-4fa7-aa60-f90177974a4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands Sjöfartsläroverk
Swedish

Alternative name
Högre Navigationsskolan i Mariehamn
Swedish

Other name
Navigationsskolan i Mariehamn [sv] -

-Name
Navigationsskolan i Mariehamn
Swedish
Description
Ålands Sjöfartsläroverk bedriver högskoleutbildning inom sjöfart i Mariehamn på Åland.
Swedish

Establishment
-Time
1868
-Place reference
History

Skolan har sin grund i en folkskola med teknisk inriktning som Frans Petter von Knorring grundade i Godby, Finström år 1854. I läroplanen för vårterminen 1854 upptogs navigation i undervisningen. Efter genomgången kurs kunde eleverna avlägga understyrmansexamen vid någon godkänd navigationsskola i Finland. Efter godkänd examen och sjöpraktik kunde man fortsätta på styrmans- eller kofferdikaptensklass. Kofferdikaptenstiteln ersattes år 1863 med graden sjökapten i Finland.

Skolbyggnaden i Godby utdömdes och undervisningen i elementarskolan med navigationsutbildningen som en del flyttades till Mariehamn år 1866, bland annat med stöd av skeppsredaren Nikolai Sittkoff. Staden Mariehamn var då väldigt ung med en liten befolkning på 150 personer och en lämplig lokal fanns inte ledig. Lokal säkrades så småningom i ett nybyggt hus på Torggatan och det godkändes som undervisningsutrymme av navigationsskolans dåvarande lärare Matts Sjögren. Skoldörrarna öppnades på hösten år 1867 för 29 elever. Skolan bestod av en sal, en kammare och ett lider. Den första navigationsskolan verkade bara ett år i Mariehamn och läraren Sjögren fortsatte med navigationsutbildning i privat regi i Godby under 5 år efter sin tid i Mariehamn. Sammanlagt hade ca 250 elever fått undervisning i navigation under skolans tid i Godby och det första året i Mariehamn.

Redan vid flytten till Mariehamn hade grundaren Frans Petter von Knorring börjat arbeta för att få skolan till en statsskola med examensrätt. En framställan lämnades till Finska Hushållssällskapet och år 1867 lämnar sällskapet framställan till Senaten i Finland. Ärendet överlämnades till kejsaren och i november år 1867 utfärdades en kungörelse om organisation av en navigationsskola på Åland med start från början av år 1868. Därmed indrogs även det stöd som von Knorring fått för sin privata navigationsskola och en statlig navigationsutbildning på Åland garanterades. En direktion tillsattes i slutet av november år 1867 och lärare anställdes. Som föreståndare anställdes Abraham Öhberg, med goda meriter som navigatör och teoretiker och med lång erfarenhet som befälhavare. Öhberg var föreståndare fram till år 1899. Hans efterträdare var Johan Nikolai Theodor Schröder som innehade posten till år 1913. Föreståndare efter Schröder blev Herman Korsström fram till år 1927 och efter honom Anders Öström som innehade posten mellan åren 1927 och 1935.

Första årskullen i den nya statliga navigationsutbildningen bestod av 8 elever. Undervisning gavs i tre huvudämnen, navigation, författningar och skrivning med 28 veckotimmars undervisning. Undervisningslokalen fanns även den på Torggatan men i en annan byggnad där man hade en sal och två kammare till sitt förfogande. Det dröjde några år innan sjökaptener kunde examineras. Bland de första sjökaptener som utexaminerades fanns de blivande kända skeppsredarna Robert Mattson (1876) och August Troberg (1878-1979). Då skolans elevantal ökade så flyttade undervisningen till föreståndare Öhbergs hus i hörnet av Torggatan och Storagatan, kallad Öhbergsbacken, där undervisningen hölls i 63 år innan en ny byggnad uppfördes. Paul Kåhre utnämndes som föreståndare år 1935 och till hans första uppgifter hörde projektet ny byggnad för undervisningen.

Den nuvarande navigationsskolan uppfördes 1937-1938 och undervisningen överflyttades dit år 1939. Byggnaden ritades av arkitekt Lars Sonck. Sedan uppförandet har skolan erbjudit befälsutbildningar för sjöfart, bland annat kaptens- och chiefutbildning. Navigationsutbildningen som bedrivs i skolan är en del av Högskolan på Åland. Högskolan på Åland är en myndighet under Ålands landskapsregering. Verksamheten förvaltas och övervakas av en styrelse och det dagliga arbetet leds av en rektor. Högskolans utbildningsprogram delas in i två fakulteter, teknik- och landfakulteten, som leds av vicerektor. Till teknikfakulteten hör utbildningsprogrammen i elektroteknik, IT, maskinteknik och sjökapten. Till landfakulteten hör utbildningsprogrammen i företagsekonomi, Hospitality Management och sjukskötare.

Swedish

Activity
Högskoleutbildning

-Type of activity (text)
Högskoleutbildning
Swedish
-Other actor
Kåhre, Karl (1913 - 2000) [sv] Sjökaptensexamen 1936

-Other actor
-Specification
Sjökaptensexamen
Swedish

-Timespan
1936
--Earliest time
1936
-Other actor
-Specification
Rektor
Swedish

-Timespan
1935
--Earliest time
1935
-Other actor
-Specification
Sjökaptensexamen
Swedish

-Timespan
1896

--Earliest time
1896
-Place reference
Troberg, August (1855 - 1935) [sv] Utdimitterad i den första kullen kaptener i Mariehamn 1879.

-Other actor
-Specification
Utdimitterad i den första kullen kaptener i Mariehamn 1879.
Swedish
-Other actor
-Specification
Lärare
Swedish

-Timespan
1956
--Earliest time
1956
-Other actor
Reference
Ålands sjöfartsläroverk 1868-1968 (1968)
Swedish