Description
Axel Uno Valdemar Almgren föddes 21 okt 1887 i ett sjökaptenshem i Lundby på Hisingen. Han började sina studier vid Göteborgs latinläroverk och absolverade där sin studentexamen år 1906 och inskrevs sedan vid Göteborgs Högskola på hösten samma år. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/03/2020 15:59:53
11/07/2020 05:42:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6fb34d82-1401-40eb-98aa-46f7b8854324 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almgren, Uno
Swedish

First name
Valdemar Axel Uno
Swedish

Last name
Almgren
Swedish

Title
kyrkoherde

-Title
kyrkoherde
Swedish
missionär

-Title
missionär
Swedish
pastor

-Title
pastor
Swedish
Description
Axel Uno Valdemar Almgren föddes 21 okt 1887 i ett sjökaptenshem i Lundby på Hisingen. Han började sina studier vid Göteborgs latinläroverk och absolverade där sin studentexamen år 1906 och inskrevs sedan vid Göteborgs Högskola på hösten samma år.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
21/10/1887

-Time
21/10/1887
Death
03/08/1945

-Time
03/08/1945
Biography

Axel Uno Valdemar Almgren föddes 21 okt 1887 i ett sjökaptenshem i Lundby på Hisingen. Han började sina studier vid Göteborgs latinläroverk och absolverade där sin studentexamen år 1906 och inskrevs sedan vid Göteborgs Högskola på hösten samma år. Hans bana var klar - teol.fil examen avlades år 1907 och vårterminen 1908 inskrevs han vid teologiska fakulteten i Uppsala Universitet. Två år senare var han färdig med teol.kand examen och med de praktisk-teologiska proven. Han prästvigdes 1911 och avlade tamuliska språkexamina 1914-15. De fortsatta studierna blev mycket beroende av hans mångskiftande och rastlösa verksamhet som präst och missionär. Under åren 1934-35 verkställde han sina tentamina för teol.lic.examina i kyrkohistoria och 1937 var han färdig med första delen av teologisk encyklopi. Efter hans utnämning till kyrkoherde blev tiden allt knappare och i Halmstad fick han praktiskt taget ingen tid över till fortsatta studier. Hans första prästerliga missiv blev Tölö, Lindome, Älvsåker och Länghem, där han tjänstgjorde som vice pastor. I februari 1913 resta han för språkstudier till England och Tyskland, sedan han året förut antagits som svenska kyrkans missionär i Indien. Han reste samma år till Indien där han bedrev studier i tamuliska språk och etnografika. Under åren 1915-1925 verkade han som missionär i Indien. 1915-16 var han stationsföreståndare i Pudukotah och 1916-20 i samma befattning vid stationen i Tirupatur. Under denna tid föranstaltade han om en storartad utbyggnad av sjukvårdsanläggningarna därstädes. Efter en tids vistelse i Europa med bl a tre månaders studier i hinduism vid British Museum i London återvände han 1921 till Indien där han 1922-25 var sekreterare i indiska missionsrådet och ledamot av indiska domkapitlet under samma tid. Samtidigt var han rektor för Madhura läroverk, där han hade överinseendet över 900 elever. Klimatet blev honom så småningom för hårt och han lämnade Indien och missionsverksamheten i januari 1925. Sedan han tillbringat två år på föredragsresor, blev han kyrkoadjunkt i Halmstad 1926, och fram till sin utnämning som stadskommunister 1928 tjänstgjorde han även som fängelsepredikant och pastor vid försörjningshemmet. Åren 1928 - 1938 var han även lasarettspredikant. Från 1931 till 1938 tjänstgjorde han som regementspastor vid Hallands regemente och åren 1932 - 1935 var han biträdande stiftsadjunkt för ungdomsvården. Från 1930 var han missionsstyrelsens ombud, och från 1936 ombud jämväl för Svenska Diakonsällskapet, Jerusalemsföreningen och Svenska Israelsmissionen. Samma år blev han redaktör för tidskriften Rotary-Norden, vilken befattning han innehade i sex år. Från 1942 till 1944 var han guvenör för Sveriges Rotary.(Almgren, Bengt-Olof, son till Uno, på http://www.re4u.se/glimten/gg/nr_14-1.htm)

Swedish

Activity
Indien

-Place reference
Indien
--Place (text)
Indien
Swedish
Carlotta-SMVK
3247443

-Id
3247443
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460855
-Id
021037460855
-System
DigitaltMuseum