Published
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/hit
Label
Hittite
English

hittite
French

Hethitisch
German

Alternative label
Hittite
English

hittite
French

Hethitisch
German

Code
hit