Ericsson, John (1803 - 1889) [sv]

Ericsson, John (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
The pioneer of the propeller and the armoured ship was a national hero in the US, but he was born in Värmland, Sweden. His first work experience was on the construction of the Göta Canal.
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/01/2020 09:45:10
10/04/2021 22:14:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/69330383-11d2-451c-91af-94ef84f0a138 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ericsson, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Ericsson
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
The pioneer of the propeller and the armoured ship was a national hero in the US, but he was born in Värmland, Sweden. His first work experience was on the construction of the Göta Canal.
English

Propellerns och pansarskeppets pionjär blev nationalhjälte i USA, men han föddes i Värmland och fick sina första lärospån vid bygget av Göta kanal.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
31/07/1803

-Time
31/07/1803
Death
08/03/1889

-Time
08/03/1889
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

John Ericsson was born in 1803 in the mining village of Långban in Värmland, Sweden. He showed a talent for technology early on and at the age of just eleven he worked in the drawing office for the construction of the Göta Canal. At the age of 20 he starting experimenting with a hot air machine, with which he intended to replace the steam engine. The idea was to use hot air as a propellant, instead of steam. His hot air machine had a heat source that heated the air inside a cylinder, generating a high pressure and setting the piston inside the cylinder into motion. It proved to be difficult to find backers in Sweden. His ambitions took him to the flourishing industrial nation of England, where he would soon become a world-class inventor.

Inventor in England
In London, John Ericsson established himself as an inventor in 1826 using borrowed money. He constructed one of the first locomotives, the Novelty, for a locomotive competition. The Novelty was the competition´s smallest, but also fastest machine, reaching a speed of 50 km/hour. The Novelty reached the final, to compete against George Stephenson’s locomotive, the Rocket, but one of the pipes in the Novelty’s boiler broke. The Novelty stopped and the Rocket won the competition.John subsequently became interested in shipbuilding and he constructed the first propeller-driven boat.

Major success, however, eluded him. After 13 years in England, he disappointedly relocated to the US, who had decided to build three battle frigates using Ericsson’s propeller.

Hero in America
He arrived in his new homeland, America, in 1839, where he further developed his ideas with hot air machines and propeller-driven vessels. The first propeller-driven battleship, the Princeton, was built in 1843. That year, the Princeton competed against one of the most famous vessels of the time, British paddle steamer, the Great Western. The Princeton won and John’s propeller was praised.

A few years later, John became an American citizen. He took out the patent on his hot air machine in 1856. The patent covered the US, France, England and Sweden. Thousands of these machines were subsequently sold throughout the world. They were easy to maintain and could be powered with a variety of different fuels, but they weren’t as powerful as steam engines. The American Civil War broke out in 1861. One of his most revolutionary constructions, armoured vessel the Monitor, defeated the southern states’ feared Merrimac armoured vessel in a epoch-making maritime battle. As a result, John Ericsson became an engineer with a global reputation.

Final project and death
His final major project was an invention he hoped would avert a future energy crisis – a machine powered by solar energy. John Ericsson built a hot air machine equipped with a mirrored trench that concentrated the solar rays towards a space in which water was converted into steam. The sun machine never became the success he had hoped.

Despite his global reputation, John lived a very simple life in a small apartment in New York until his death in 1889, aged 86.

English

John Ericsson föddes 1803 i gruvorten Långban i Värmland. Hans äldre bror, Nils Ericson, skulle komma att bli en framstående ingenjör som gjorde stora insatser för utvecklingen av svenska järnvägaröppnas i nytt fönster.

Tidigt visade John Ericsson teknisk begåvning och redan som elvaåring arbetade han på ritkontoret vid bygget av Göta Kanal. När John Ericsson var fjorton arbetade han självständigt med nivellering, det vill säga mätningar av höjdskillnader mellan olika punkter i ett landskap. Flera projekt utfördes efter hans ritningar och mätningar.

Som tjugoåring började han experimentera med en varmluftmaskin som han ville skulle ersätta ångmaskinernaöppnas i nytt fönster. Tanken var att använda varmluft som drivmedel, istället för vattenånga. Hans varmluftmaskin hade en värmekälla som värmde luften inne i en cylinder. Det skapade ett högt tryck som satte en kolv i cylindern i rörelse. Det visade sig vara svårt att hitta finansiärer i Sverige. Ambitionerna tog John Ericsson till den sjudande industrinationen England, där han snart skulle utvecklas till en uppfinnare av världsklass.

Uppfinnare i England
I London etablerade sig John Ericsson som uppfinnare på kredit år 1826. Han vidareutvecklade ångmaskinen, konstruerade en ångbrandspruta och ett av de första lokomotiven – Novelty. Det gjorde han i samband med en lokomotivtävling. Prissumman var 500 pund. Det tog John Ericsson och hans partner John Braithswaite 70 dagar att bygga Novelty. Lokomotivet var tävlingens minsta, men den var också snabbast och nådde 50 kilometer i timmen. Novelty gick till final och tävlade mot George Stephensons lokomotiv Rocket. I finalen brast ett av rören i Noveltys ångturbin, loket stannade och det blev Rocket som tog hem segern.

Sedan blev John Ericsson intresserad av fartygsbygge. Han konstruerade den första propellerdrivna båten. En propeller av John Ericssons konstruktion användes i ett fartyg som seglade från England till USA. De stora framgångarna uteblev däremot. Efter 13 år i England flyttade den besvikne John Ericsson vidare till USA, som beslutat bygga tre krigsfregatter med Ericssons propeller.

Hjälte i Amerika
I sitt nya hemland USA, dit han kom år 1839, samarbetade han med mekaniska verkstäder och vidareutvecklade sina idéer med varmluftmaskiner och propellerdrivna fartyg. 1843 byggdes det propellerdrivna krigsfartyget Princeton. Samma år tävlade Princeton mot en av tidens mest kända fartyg, den brittiska hjulångaren Great Western. Princeton vann och John Ericssons propeller hyllades. Några år senare blev John Ericsson amerikansk medborgare.

Han tog patent på sin varmluftmaskin år 1856. Patenten gällde i USA, Frankrike, England och Sverige. Tusentals sådana maskiner såldes sedan över hela världen. De var lättskötta och kunde drivas med flera olika bränslen. Hans varmluftmaskiner var dock inte lika kraftfulla som ångmaskiner.

Det amerikanska inbördeskriget bröt ut år 1861. En av John Ericssons mest revolutionerande konstruktioner, pansarbåten Monitor, besegrade sydstaternas fruktade pansarbåt Merrimac i ett epokgörande sjöslag. Därmed var John Ericsson en konstruktör med världsrykte. Pansarbåtarna av hans konstruktion var eftertraktade och beställdes av flera länder.

Hans sista stora projekt blev en uppfinning som han hoppades skulle avvärja en framtida energikris – en maskin med solen som drivmedel. John Ericsson byggde en varmluftmaskin försedd med en spegelränna som koncentrerade solstrålarna mot utrymmet där vatten förångades. Solmaskinen blev aldrig den framgång han hoppades på.

Trots sitt världsrykte levde John Ericsson väldigt enkelt och bodde i sin lilla lägenhet i New York fram till sin död. Merparten av pengarna som han tjänade investerades i nya uppfinningar och projekt. John Ericsson dog i New York 1889, 86 år gammal.

Du kan läsa mer om John Ericsson i boken "Propellerns pionjär och Monitors mästare. Glimtar av John Ericssons liv och verk", författad av Björn Hallerdt.

Swedish

-Other actor
-Text
Hallerdt, Björn (2003). Propellerns pionjär och Monitors mästare: glimtar av John Ericssons liv och verk. Stockholm: Ideella fören. John Ericssons-jubileet år 2003
Swedish
DigitaltMuseum
021036792752
-Id
021036792752
-System
DigitaltMuseum