Regional planning Place holder

Regional planlegging (norwegian bokmål), Regional planlegging (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:25
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/regional-planlegging
Label
Regional planning
English

Regional planlegging
Norwegian bokmål

Regional planlegging
Norwegian nynorsk

Not used label
Fylkesplanlegging
Norwegian nynorsk

Fylkesplanlegging
Norwegian bokmål

Interkommunalt plansamarbeid
Norwegian nynorsk

Interkommunalt plansamarbeid
Norwegian bokmål

Regionale planer
Norwegian bokmål

Regionale planer
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Plans
English

Note
**
Norwegian bokmål

Fylkesplanlegging er heimla i plan- og bygningslova og er eit verkemiddel for å utvikle fylket. Kan m.a. innehalde retningslinjer for bruken av areal og naturressursar som har vesentleg verknad ut over grensene for ein kommune eller som må sjåast i samanheng med for fleire kommunar. Planane blir til i ein prosess leia av fylkeskommunen, og Fylkestinget vedtek planane.
Norwegian nynorsk