Welfare housing Place holder

Trygde- og servicebolig (norwegian bokmål), Trygde- og servicebustad (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:25
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/trygde-og-servicebolig
Label
Welfare housing
English

Trygde- og servicebolig
Norwegian bokmål

Trygde- og servicebustad
Norwegian nynorsk

Not used label
Tilrettelagt bolig
Norwegian bokmål

Tilrettelagt bustad
Norwegian nynorsk

Trygdebolig
Norwegian bokmål

Trygdebustad
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Housing schemes
English

Note
**
Norwegian bokmål

Bustad for trygda som sjølv ikkje kan ivareta sine interesser på bustadsmarknaden. Medrekna bustader med særskild tilpasning og med hjelpeverntiltak for dei som treng det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Tildelinga er ikkje lovheimla. Kommunen behandlar søknaden etter ei totalvurdering av situasjonen til søkjaren.
Norwegian nynorsk