Agricultural property Place holder

Landbrukseiendom (norwegian bokmål), Landbrukseigedom (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:20
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/landbrukseiendom
Label
Agricultural property
English

Landbrukseiendom
Norwegian bokmål

Landbrukseigedom
Norwegian nynorsk

Not used label
Bo- og driveplikt
Norwegian bokmål

Bu- og driveplikt
Norwegian nynorsk

Driveplikt
Norwegian nynorsk

Driveplikt
Norwegian bokmål

Jordskifte
Norwegian bokmål

Jordskifte
Norwegian nynorsk

Konsesjonsfridom
Norwegian nynorsk

Konsesjonsfridom
Norwegian bokmål

Konsesjonsfriheit
Norwegian nynorsk

Konsesjonsfrihet
Norwegian bokmål

Odel
Norwegian nynorsk

Odel
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English

Note
Kommunen er myndighet for søknader om fritak fra driveplikt og boplikt, søknad om konsesjon, tillatelser til tiltak eller deling av eiendommen.
Norwegian bokmål

Kommunen er styresmakt for søknader om fritak frå driveplikt og buplikt, søknad om konsesjon, løyve til tiltak eller deling av eigedomen.
Norwegian nynorsk