Funerals Place holder

Gravferd (norwegian bokmål), Gravferd (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/gravferd
Label
Funerals
English

Gravferd
Norwegian bokmål

Gravferd
Norwegian nynorsk

Not used label
Askespredning
Norwegian bokmål

Begravelse
Norwegian nynorsk

Begravelse
Norwegian bokmål

Bisettelse
Norwegian bokmål

Bisetting
Norwegian nynorsk

Bisetting
Norwegian bokmål

Gravferdsstønad
Norwegian bokmål

Bisetjing
Norwegian nynorsk

Gravferdsstønad
Norwegian nynorsk

Gravferdsstøtte
Norwegian nynorsk

Gravferdsstøtte
Norwegian bokmål

Gravlegging
Norwegian nynorsk

Gravlegging
Norwegian bokmål

Kremasjon
Norwegian nynorsk

Kremasjon
Norwegian bokmål

Kremering
Norwegian nynorsk

Kremering
Norwegian bokmål

Oskespreiing
Norwegian nynorsk

Broader concept
English

Note
Som regel er det de nærmeste etterlatte som har ansvaret for gravferden. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.
Norwegian bokmål

Som regel er det dei nærmaste attlevande som har ansvaret for gravferda. Ved usemje om kven som skal sørgje for gravferda, treffer kommunen avgjerd. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den sørgjast for av kommunen der avdøde hadde bustaden sin.
Norwegian nynorsk