Winther, Hans Thøger (1786 - 1851) [no]

Winther, Hans Thøger (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/02/2022 07:35:23
01/10/2022 01:54:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/36bb297f-4420-45f6-b913-9df41b5cf49a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Winther, Hans Thøger
Norwegian bokmål

First name
Hans Thøger
Norwegian bokmål

Last name
Winther
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1786

-Time
1786
Death
1851

-Time
1851
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Thisted, Jylland 22.01.1786, død i Christiania 11.02.1851. Sønn av tollkaserer Thomas Nicolai W. og Mette Marie Müller, gift med Cathrine Marie Gundersen (25.4.1792-25.3.1879), datter av kjøbmann Even G. og Anne Marie Gundersdatter Brandvold. Kom til Christiania i 1801, hvor han en tid arbeidet som kontorist hos h.r. assessor Omsen. Tok dansk juridisk eksamen i 1806, ble i 1808 prokurator ved Christiania Byting og underrettene i Akershus, fikk i 1810 kongelig bevilling som sakfører for alle retter i Akershus og i 1815 for alle retter i Norge. Etter noen års sakførerpraksis startet han en "Boghandling" i 1822, etablerte "Steentrykkeri" (lito) i 1823 og "Bogtrykkeri" i 1827. Han forfattet en lang rekke artikler om forskjellige emner, og utga både disse og andre på sitt forlag. I oktober 1839 skrev han i Morgenbladet artikkelen "Om Kunsten at fremkalde Billeder ved Lysstraalernes Indvirkning", i Intelligentsblad oktober 1940 "Om Daguerreotypering" og i samme blad juni 1840 "Om Lysbilleder". Han skrev boken "Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og fastholde Lysbilleder paa Papir, som Portraitter af levende Personer. Prospecter efter Naturen, Copier af Malerier, plastiske Gjenstande, Kobbere, Steentryk, Blade af Planter etc., deels ved at benytte et Cameraobscura, deels et til Copiering indrettet Instrument", den første norske håndbok i fotografi, og utga den i 1845. Den var skrevet tidligere og forsøkt utgitt ved subskribsjon. Han skrev også i Morgenbladet "Nogle Bemærkninger med Hensyn til den af mig gjorte Opfindelse at fremkalde og fastholde Billeder paa Papir ved Lysstraalernes Indvirkning". I tillegg utga han på sitt forlag stentrykk etter egne tidligere "Lysbilleder". Han utga dem imidlertid ikke som særlige forlagsartikler, men lot dem følge med som vanlige billedbilag til tidsskrifter som han utga. Han var den første i Norge som utga illustrerte tidsskrifter og han var sterkt interessert i popularisering og visualisering av det stoffet han presenterte. De fleste magasinene ble jo utgitt for det brede lag av folket, og han forsto verdien av visuell kommunikasjon. For Winther var fotograferingen en hobby, han åpnet aldri noe atelier. Han eksperimenterte med fotografi og fant frem til tre prosesser, en direkte positiv, en negativ/positiv og en diapositiv. Den siste fortjener han all mulig ære for, ettersom den baserer seg på en kjemisk effekt som ingen andre kjente til, eller nyttiggjorde seg innen fotografi. Winther regnes til en av de mer interessante sub-oppfinnerne av fotografi, d.v.s. blant dem som egenhendig klarte å finne frem til egne originale prosesser før 19.8.1839 men etter 7.1.1839. Det betyr at de hadde hørt om Daguerre's oppdagelser uten å kjenne til detaljene. Således fremstillet han allerede i 1839 direkte positive bilder på papir. I 1842 var han gått over til å bruke papirnegativer. Han må sannsynligvis regnes som Norges første fotograf.

Virkested:
1839-1851: Oslo

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3060

-Id
3060
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009334

-Id
021036009334
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål