Shelter Place holder

Krisesenter (norwegian bokmål), Krisesenter (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:15
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/krisesenter
Label
Shelter
English

Krisesenter
Norwegian bokmål

Krisesenter
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Emergency help
English

     Living together
English

     Marriage
English

Note
Et trygt, midlertidig botilbud, informasjon om rettigheter, råd og veiledning, formidling til hjelpeinstanser for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.
Norwegian bokmål

Eit trygt, mellombels butilbod, informasjon om rettar, råd og rettleiing, formidling til hjelpeinstansar for kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller truslar i nære relasjonar.
Norwegian nynorsk