Regional master plan Place holder

Fylkesplan (norwegian bokmål), Fylkesplan (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:44
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/fylkesplan
Label
Regional master plan
English

Fylkesplan
Norwegian bokmål

Fylkesplan
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Plans
English

Note
Fylkesplanen er styrende for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for fylkets innbyggere. En effektiv planlegging forutsetter kontakt og samspill mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlige og kommunale organer under utarbeidingen av planene. Gjennom åpne møter, informasjon og høring søker fylkeskommunen å stimulere til debatt og medvirkning før vedtak fattes.
Norwegian bokmål

Fylkesplanen er styrande for all planlegging i fylkeskommunen. Planen skal skape langsiktigheit og forutsigbarheit i politikk og arealbruk for fylket sine innbyggjarar. Ei effektiv planlegging føreset kontakt og samspel mellom fylkeskommunen, private lokale interesser og statlege og kommunale organ under utarbeidinga av planane. Gjennom opne møter, informasjon og høyring søkjer fylkeskommunen å stimulere til debatt og medverknad før avgjerd fattast.
Norwegian nynorsk