GeoNames Feature Codes

Other languages: GeoNames stedskode (norwegian bokmål), GeoNames platskoder (swedish)

Metadata for Place

Description

GeoNames Feature Codes from the GeoNames Ontology. The Feature Class to Feature Code relation added for readability.

04/02/2018 16:31:20
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/1b2ecba9-ab27-44a6-aa22-7de510e4dd4f
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 688 hits.
Value missing
Name
GeoNames Feature Codes
English

GeoNames stedskode
Norwegian bokmål

GeoNames platskoder
Swedish

Description
GeoNames Feature Codes from the GeoNames Ontology. The Feature Class to Feature Code relation added for readability.
English

Datasetet innehåller objektkoder (feature codes) för objekt i GeoNames hämtade från GeoNames Ontology. Data är läst från textfiler och kopplingen mellan klass och kod är tillagd i KulturNav för ökad läsbarhet.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

French

German

Norwegian nynorsk

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list