Residence obligation and concession Place holder

Boplikt (norwegian bokmål), Buplikt (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:53
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/boplikt
Label
Residence obligation and concession
English

Boplikt
Norwegian bokmål

Buplikt
Norwegian nynorsk

Not used label
Konsesjon
Norwegian bokmål

Konsesjon
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Property
English

Note
Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger. Ved kjøp av en bolig i et område med boplikt, er man forpliktet til å bo der. For å bli fritatt fra boplikten kan man søke om konsesjon.
Norwegian bokmål

Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedomar i størst mogeleg grad blir nytta som heilårsbustader. Ved kjøp av ein bustad i eit område med buplikt, er ein forplikta til å bu der. For å bli friteke frå buplikta kan ein søkje om konsesjon.
Norwegian nynorsk