Unemployment benefit Place holder

Dagpenger (norwegian bokmål), Dagpengar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:04
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/dagpenger
Label
Unemployment benefit
English

Dagpenger
Norwegian bokmål

Dagpengar
Norwegian nynorsk

Not used label
Arbeidsledighetstrygd
Norwegian bokmål

Arbeidsløysetrygd
Norwegian nynorsk

Arbeidsløshetstrygd
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Ei yting til arbeidslause eller permitterte.Ytinga er ei delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. Medrekna skjema om stadfesting av sluttårsak, søknad om godkjenning av utdanning med rett til dagpengar m.m.
Norwegian nynorsk