Navngitte fartøystyper (Statens maritima museer)

Namngivna fartygstyper (Statens maritima museer) (svensk), Named watercraft types (Statens maritima museer) (engelsk)

Beskrivelse

Namngivna fartygstyper innehåller fartygstyper som är att betrakta som namn snarare än som termer eller som karaktäriseras av flera jämnstarka fartygstermer. I denna lista finns namn på olika allmogebåtar men även begrepp som motorpråm och hjulångare. Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Fartygstyper och datasetet [Serietillverkade fartyg](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-4235...

Namngivna fartygstyper innehåller fartygstyper som är att betrakta som namn snarare än som termer eller som karaktäriseras av flera jämnstarka fartygstermer. I denna lista finns namn på olika allmogebåtar men även begrepp som motorpråm och hjulångare. Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Sjöfartsmuseum på Åland och Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Termerna har när överensstämmelse finns länkats mot Wikidata med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet. Hör gärna av dig om det är något du saknar. [sv]

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
10.08.2016 12:40:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
141 til 150 av 150 treff.
Navn
Navngitte fartøystyper
Bokmål

Namngivna fartygstyper
Svensk

Named watercraft types
Engelsk

Beskrivelse
Namngivna fartygstyper innehåller fartygstyper som är att betrakta som namn snarare än som termer eller som karaktäriseras av flera jämnstarka fartygstermer. I denna lista finns namn på olika allmogebåtar men även begrepp som motorpråm och hjulångare. Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet [Fartygstyper](http://kulturnav.org/c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00) och datasetet [Serietillverkade fartyg](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-42351bd4feb7) när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår [Aust-Agder museum og arkiv](http://www.kubenarendal.no), [Bohusläns museum del av Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum](http://www.marmuseum.no), [Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [Sjöfartsmuseum på Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) och [Statens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet](http://www.maritima.se). Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.

Termerna har när överensstämmelse finns länkats mot [Wikidata](http://www.wikidata.org/) med målet att underlätta kopplingar och sökbarhet. Hör gärna av dig om det är något du saknar.
Svensk

Named watercraft types is supplemented by the datasets [Watercraft types](http://kulturnav.org/c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00) and [Mass-produced watercraft](http://kulturnav.org/6a98b348-8c90-4ccc-9da7-42351bd4feb7).

Maritime heritage is a concern for many stakeholders. Eight maritime museums have therefore a collaborative effort on joint name authorities and vocabulary so as to enable coherent descriptions of maritime heritage.

Collaborative bodies include:
[Aust-Agder Museum and Archives](http://www.kubenarendal.no), [Museum of Bohuslän, part of Västarvet](http://www.bohuslansmuseum.se), [The Norwegian Maritime Museum, part of the Norwegian Folk Museum](http://www.marmuseum.no),
[Maritime Museum and Aquarium in Gothenburg](http://goteborg.se/wps/portal/sjofartsm), [The Maritime Museum on Åland](http://www.sjofartsmuseum.ax/sve) and [National Maritime Museums in Sweden, which consists of the Naval Museum, the Maritime Museum and Vasa Museum](http://www.maritima.se).

The objective of our cooperation is to provide improved quality, searchability and usability of information surrounding maritime heritage. Please use the name authorities and vocabulary and contact Malin Joakimson (Malin.Joakimson@maritima.se) if you and your department wish to participate in the cooperation.

Terms which are in conformity with [Wikidata](http://www.wikidata.org/) are connected to this dataset so as to facilitate linkage and searchability. Please contact us if there is anything you miss.
Engelsk

Datasett
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Prosjekt
Uuid
51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb
ACL (rettigheter)
51f2bd1f-7720-4f03-8d95-c22a85d26bbb_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Malin Joakimson (Nordiska museet) 25.08.2016 14:07:48
Under produksjon Kristina Berg (Tekniska museet) 30.03.2015 10:15:12

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Opprettet av
root
Opprettet
25.03.2015 07:58:40
Sist lagret
25.08.2016 14:07:48
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Malin Joakimson (Nordiska museet) 25.08.2016 14:07:48
Under produksjon Kristina Berg (Tekniska museet) 30.03.2015 10:15:12